Elva vackra nationalstadsparker

Ett nätverk av finska stärnstäder

Nationalstadsparkerna flätar samman stadskultur, de bästa naturområdena och finländskt stadsliv. I nätverket av nationalstadsparker kompletterar och stödjer städer och parker varandra. Varje stad och park har sin egen speciella betydelse för den gemensamma helheten.

Vadå för en nationalstadspark?

En nationalstadspark är en i markanvändnings- och bygglagen fastställd omfattande helhet av värdefulla kultur- och naturlandskap samt rekreationsområden belägen i en stadsmiljö, som staden har förbundit sig att bevara och sköta.

Nationalstadsparkerna är en del av hållbar stadsplanering och stadsbyggande. Ansökan om att inrätta en park görs av staden och miljöministeriet fattar beslutet om inrättande. För att identifiera och bedöma nationalstadsparker använder miljöministeriet enhetliga kriterier som säkerställer ett jämlikt bemötande av städerna och att den nationella nivån på stadsparkerna bevaras.

Kriterierna gäller innehållet, omfattningen och obrutenheten, ekologin och kontinuiteten samt stadscentreringen i området som föreslås bli park. Helheten ska skötas och utvecklas så att dess natur- och kulturarvsvärden värnas om och stärks. För att uppnå målen gör staden upp en plan för skötsel och användning som godkänns av miljöministeriet. Planen är en handling enligt markanvänd nings- och bygglagen.

Stig in i nationalstadsparkernas berättelser

Den här webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad. Under tiden kan du kolla in beskrivningarna på städernas egna sidor. Bekanta också dig med brochyr: Åtta vackra nationalstadsparker.

Hangö

Nationalstadsparken i Hangö grundades på stadens ansökan med miljöministeriets beslut 15.5.2008. Målet med nationalstadsparken är att vårda och bevara den unika kultur- och naturmiljön i Hangö.

Den totala arealen för Finlands sydligaste stadspark är ca 6 300 ha omfattande havsområden runt Hangöudd med holmar (ca 220 ha) och på fastlandet landområden (ca 173 ha).  Stadsparkens område omfattar på fastlandet i stamstaden på södra sidan av järnvägen park-, rekreations-, strand-, naturskydds, natur- och Naturaområden samt byggnads- och planhistoriskt värdefulla stadsdelar, kvarter och gatuområden. Gå till sidorna

Borgå

Nationalstadsparken i Borgå öppnar sig från stadens centrum och de fotografiska utsikterna, de kulturhistoriskt värdefulla objekten och natursevärdheterna finns tillgängliga på gångavstånd. Här hittar du mera information. Gå till sidorna

Åbo

Åbo nationalstadspark utgör det mest värdefulla kärnområdet av stadens grön- och rekreationsnätverk, cirka 15 km från Erstan till Kurala bybacke. Parkens kärna är miljön vid Aura å. Stadsparken sträcker sig från Kurala bybacke och Aura ås kulturlandskap bland annat till studentbyn, Åbos gamla stadscentrum samt Chiewitzserpentinen och det tidigare centralfängelset, känt som Kakola, ända fram till Runsala. Gå till sidorna